مدیر عامل اتحادیه موسسات قرآن و عترت (ع) چهارمحال و بختیاری:
تابناک چهارمحال وبختیاری- مدیر عامل اتحادیه موسسات قرآن و عترت (ع) چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 81 نفر از قرآنیان استان در سال‌های گذشته از خدمات بیمه فعالان قرآنی بهره‌مند شدند، گفت: سایر فعالان قرآنی واجد شرایط نیز بیمه می‌شوند.
کد خبر: ۶۲۶۲۵۹
تاریخ انتشار: ۱۲ تير ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۹ 03 July 2018
به‌گزارش تابناک شهرکرد- حیدرقلی صدقی اظهار کرد: ﺳﯿﺎﺳت‌گذاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﺣﻤﺎیتﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی از ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ‌ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ‌، ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤ‌ﺘﺮﯾﻦ دغدغه‌های این اتحادیه بوده است.
 وی افزود: ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اتحادیه موسسات قرآن و عترت(ع) استان پیگیر وضعیت بیمه فعالان قرآنی استان بوده و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی‌ﻫﺎی ﻻزم به منظور ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ، با همکاری معاونت قرآن و عترت فرهنگ و ارشاد اسلامی  اﻗﺪام  ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺑﯿﻤﻪ‌ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ کرده است، لذا ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻣﻨﺪرج در آئینﻧﺎﻣﻪ بیمه فعالان قرآنی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
صدقی منظور از ﻓﻌﺎلان ﻗﺮآﻧﯽ را ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ دانست ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره در آﺋﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ (ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻗﺮآن و ﻋﺘﺮت - آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻗﺮآﻧﯽ) فعالیت می‌کنند.
 وی با اشاره به این که 81  نفر از قرآنیان استان در سال‌های گذشته  از خدمات بیمه فعالان قرآنی بهره‌مند شدند، افزود:  امسال نیز کسانی که در زمینه قرآنی فعالیت دارند برای بهرمندی از این مزایا شناسایی و معرفی می‌شوند.
مدیر عامل اتحادیه موسسات قرآن و عترت استان یکی از شروط اصلی استفاده از این بیمه را فعالیت مستمر در بخش مربوطه با شرایط مندرج در آئین‌نامه عنوان کرد که احراز صلاحیت آن به عهده دفتر قرآن و عترت  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است.
 وی همچنین ابراز امیدواری کرد با اطلاع رسانی به موقع کسانی که در زمینه قرآنی فعالیت دارند بتوانند برای بهرمندی از این مزایا شناسایی و معرفی شوند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار