بامیری پیشتاز حوزه انتخابیه لردگان وخانمیرزا

 «حسین بامیری» بر اساس آمارهای غیر رسمی تاکنون در جریان شمارش آرا از رقبای خود در حوزه انتخابیه لردگان و خانمیرزا پیشی گرفته است.

سید روح الله موسوی در جایگاه دوم شمارش آرا قرار دارد.

گفتنی است منابع رسمی این آمار را تأیید نکرده اند و این نتایج قطعی نیست.